LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.V-716

Žin., 2013-07-27, Nr. 82-4094

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMACIJOS APIE MOTINOS PIENO PAKAITALUS ir dirbtiniam maitinimui skirtus gaminius TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

2013 m. liepos 22 d. Nr. V-716

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsižvelgdamas į trisdešimt ketvirtosios Pasaulio sveikatos asamblėjos patvirtintą Tarptautinį motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodeksą (rezoliucija WHA34.22) ir siekdamas skatinti natūralų kūdikių maitinimą bei prisidėti prie Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų vaikų fondo Naujagimiams palankios ligoninės iniciatyvos įgyvendinimo:

1. T v i r t i n u Informacijos apie motinos pieno pakaitalus ir dirbtiniam maitinimui skirtus gaminius teikimo reikalavimus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. V-612 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigose taikomų Tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodekso reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 135-4904).

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-716

INFORMACIJOS APIE motinos pieno pakaitalus ir dirbtiniam maitinimui skirtus gaminius TEIKIMO REIKALAVIMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie motinos pieno pakaitalus ir dirbtiniam maitinimui skirtus gaminius teikimo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose asmens sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, nėščiosioms ir gimdyvėms (toliau – Įstaigos), taikomus reikalavimus siekiant užtikrinti kūdikių ir mažų vaikų žindymo rėmimą ir skatinimą.

2. Reikalavimai parengti atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų vaikų fondo parengtą ir trisdešimt ketvirtosios Pasaulio sveikatos asamblėjos patvirtintą Tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodeksą, nustatantį, kokia turi būti motinos pieno pakaitalų ir dirbtiniam maitinimui skirtų gaminių rinkodara, ir apibrėžiantį įvairių visuomenės grupių, organizacijų bei Vyriausybės vaidmenį remiant ir skatinant kūdikių žindymą.

3. Reikalavimuose vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

Mišrus maitinimas– naujagimio ar kūdikio iki 6 mėnesių amžiaus maitinimas ne tik motinos pienu, bet ir motinos pieno pakaitalais.

Motinos pieno pakaitalas – naujagimių ir kūdikių iki 6 mėnesių amžiaus maitinimui skirtas maisto produktas, galintis iš dalies ar visiškai pakeisti motinos pieną (pradinio maitinimo kūdikių mišiniai, tolesnio maitinimo mišiniai, arbata, perdirbti grūdiniai maisto produktai, maistas kūdikiams bei mažiems vaikams ir kt.).

Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. ĮSTAIGOSE TAIKOMI INFORMACIJOS APIE MOTINOS PIENO PAKAITALUS IR DIRBTINIAM MAITINIMUI SKIRTUS GAMINIUS TEIKIMO REIKALAVIMAI

4. Įstaigos sveikatos priežiūros specialistų teikiama informacija ir mokomoji medžiaga apie motinos pieno pakaitalus ir (ar) dirbtiniam maitinimui skirtus gaminius (buteliukus, čiulptukus, žindukus) turi būti mokslinė, objektyvi ir nemenkinanti žindymo.

5. Informacinė ir mokomoji medžiaga apie motinos pieno pakaitalus ir (ar) dirbtiniam maitinimui skirtus gaminius turi tiksliai informuoti apie:

5.1. žindymo ir išimtinio žindymo privalumus ir naudą;

5.2. žindyvių mitybą, pasiruošimą žindymui bei sėkmingą žindymą;

5.3. neigiamą mišraus maitinimo poveikį žindymui;

5.4. tinkamą motinos pieno pakaitalų vartojimą;

5.5. sunkumus, kylančius motinoms, nusprendusioms nežindyti;

5.6. motinos pieno pakaitalų vartojimo socialines bei finansines pasekmes, riziką sveikatai, atsirandančią dėl netinkamo maisto ar maitinimo metodų taikymo, ir apie pavojų kūdikių sveikatai dėl nebūtino ar netaisyklingo motinos pieno pakaitalų vartojimo.

6. Informacinėje medžiagoje apie žindymą ar mokomojoje medžiagoje apie motinos pieno pakaitalus ir (ar) dirbtiniam maitinimui skirtus gaminius neturi būti jokių iliustracijų ar teksto, kurie skatintų vartoti motinos pieno pakaitalus.

7. Motinos pieno pakaitalų paruošimo būdų gali mokyti tik Įstaigos sveikatos priežiūros specialistai. Informacija apie motinos pieno pakaitalų paruošimo būdus turi būti teikiama individualiai ir tik toms motinoms ar kitiems asmenims, kuriems tokia informacija yra būtina.

8. Įstaigos gali naudoti tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka įsigytus motinos pieno pakaitalus ir (ar) dirbtiniam maitinimui skirtus gaminius.

9. Įstaigose motinos pieno pakaitalai, dirbtiniam maitinimui skirti gaminiai ar informacinė medžiaga apie motinos pieno pakaitalus ir (ar) dirbtiniam maitinimui skirtus gaminius neturi būti demonstruojami, o jų pavyzdžiai ar akcijų ir nuolaidų kuponai neturi būti dalijami.

10. Įstaigose motinos pieno pakaitalų ar dirbtiniam maitinimui skirtų gaminių gamintojai ir platintojai negali tiesiogiai ar per įstaigos personalą kontaktuoti su nėščiosiomis, gimdyvėmis, naujagimių, kūdikių ar mažų vaikų motinomis ar kitais asmenimis, kuriems tokia informacija gali būti aktuali.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Reikalavimai turi būti skelbiami Įstaigoje matomoje vietoje.

12. Už Reikalavimų paskelbimą ir jų laikymąsi Įstaigoje atsakingas jos vadovas.